Lai miers ir ar jums!

Miera noslēpums ir mīlestība pret līdzcilvēku, lai kas un kāds tas arī būtu.

Tas ir noslēpums, kuru var zināt ikviens — ja vien grib — jo tas ir rakstīts katra sirdsapziņā.

Tas ir visu īsteno reliģiju un garīgās pasaules stūrakmens — ne pasaulīgs, šķietams miers, bet gan patiess sirds un dvēseles iekšējs miers.

* * *

Kaut arī mūsdienu pasaulē iespējams atklāt miljoniem noslēpumu, senatnē zināja tikai vienu — un tas bija vairāk kā vesels miljons, jo miljons noslēpumu sev līdzi nes nāvi, nelaimes, skumjas, egoismu, iekāri, skopumu, — bet viens vienīgs – dzīvību, patiesības gaismu. — Menlijs P. Holls

* * *

Mūsdienu Svēto Rakstu skaidrojumi

Cilvēcei attīstoties, tai visos laikos ir bijuši nepieciešami tābrīža izpratnei atbilstoši ceļrāži ceļā uz garīgumu — līdz pat brīdim, kamēr ikviens cilvēks sasniegs tādu attīstības briedumu, kad turpmāko ceļu skaidri redzēs savā paša sirdī.

Šie ceļrāži mudina katru personīgi savā dzīvē meklēt, izprast un piepildīt Svēto Rakstu garīgo un patieso nozīmi, balstoties uz savu sirdsapziņu un izpratni — nevis akli sekot citu cilvēku iedibinātām tradīcijām vai pat atmest Rakstus to burtiskā satura pretrunu, noslēpumainības un laikmeta pārmaiņu dēļ.

Dzīvē un Rakstos ir virkne tēmu, uz kuriem baznīcās un reliģijās nav atrodamas skaidras atbildes. To vietā ir tabu tēmas, aizspriedumi un pat bailes no šādu jautājumu pētīšanas, kaut gan jau Pāvils savās vēstulēs māca pārbaudīt visu — un paturēt to, kas labs.

* * *

Domājiet par šo vietni kā par grāmatplauktu

Šīs vietnes autoru mērķis ir apkopot un darīt pieejamus latviešu valodā būtiskākos — mūsuprāt — ar Bībeli saskanīgus, Dieva iedvesmotus rakstus. Tie lielākoties ir savu laiku apsteidzoši, monumentāli dzīves darbi, kuriem nav līdzīgu, un kuru autori uzskatāmi par sava laikmeta spilgtākajiem ceļrāžiem uz garīgumu Kristīgajā pasaules daļā.

Starp viņiem:

Meisters Ekharts (1260–1327)

Jakobs Bēme (1575–1624)

Johanness Tenhards (1661–1720)

Emanuels Svedenborgs (1688–1772)

Jakobs Lorbers (1800–1864)

Gotfrīds Maijerhofers (1807–1877)

Roke Rohas (1812–1879)

Makss Zeltmans (1882–1972)

Sadhu Sundar Singh (1889–1929)

Berta Dudde (1891–1965)

Johanna Hentzschel (1901–1981)