Vairāk…

“Redzi, ar bērniem Es runāju bērnišķi, ar vīriem kā Vīrs, ar kungiem kā Kungs, ar valdniekiem kā Dievs, ar augstajiem kā Visaugstākais, ar varenajiem kā Visvarenākais, ar lielajiem kā Bezgalīgais, ar grēciniekiem kā Soģis un Tiesnesis. Un tā Es runāju ar katru pēc viņa veida kā nepieejams Dievs. — Bet ar tiem, kas Mani mīl visā pazemībā, es runāju kā Tēvs, kā Brālis nonākot no visu neizmērojamo augstumu augstumiem, kā Visaugstākais visā Manā bezgalīgajā pilnībā.”

*

“Kas ar Mani grib runāt, tas lai nāk pie Manis, un es likšu viņam atbildi viņa sirdī; bet Manas balss skaņu sadzirdēs tikai šķīstie, kuru sirds ir pilna pazemības.

Un, kas Mani tur pārāku par visu pasauli, Mani mīl kā maiga līgava savu līgavaini, ar to Es gribu staigāt roku rokā. Viņš Mani vienmēr skatīs kā viens brālis otru brāli un kā Es viņu skatīju jau no mūžības, pirms viņš bija.

Saviem draugiem un brāļiem saki gan visā mīlestībā: Es, viņu mīlestības pilnākais Tēvs, jau esmu savas abas rokas izstiepis, lai viņus visus mūžīgi, mūžīgi spiestu pie Savas sirds. Lai viņi no Manis gan vairs nenovēršas, bet lai cieši lūkojas Manā vaigā, un Mana acs viņiem sacīs, jā, skaļi pasludinās, cik ļoti Es viņus mīlu un cik patiesīgi Es to par viņiem domāju.

Saki viņiem: Es esmu viņu grēkus no Savām acīm licis prom un viņus mazgājis tik baltus kā sniegs; nu vairs nav nekāda kavēkļa. Es viņiem vairs negribu būt nekāds apslēpts Tēvs: viņi lai skata Mani vienmēr un lai ar Mani nodarbojas, mīlinās un priecājas; visas savas rūpes lai viņi tagad nodod Man.

Ak, ar kādu prieku Es turpmāk gribu par viņiem gādāt! Ak, kas gan Man, Tēvam, ir visi Manu debesu prieki un svētlaimības, salīdzinot ar to, ka Mani mīļie bērni Mani mīl kā vienīgo, patieso Tēvu!

Visiem, kas Mani meklē, saki, ka es vienmēr esmu mājās, nekad neizeju un ka es neesmu noteicis zināmas stundas vai laikus, kad pie Manis var nākt, kā pie zemes ķēniņiem un pasaules augstmaņiem. Tātad ne vien sabatā vai svētku dienā, bet katru brīdi mīloša sirds Man ir patīkama, un pat naktī Es vēl neesmu nevienam durvis aizslēdzis; tātad arvien, kad jūs klauvēsiet, Es gribu teikt: Iekšā!”

*

“Ir tikai viens veids, kā atrast iekšēju saziņu ar Mani, un tas ir — ilgojoties pēc Manas mīlestības, uzticoties Manai laipnajai vadībai, un ticot, ka Es vienlaicīgi esmu gan jūsu Brālis, gan dievišķais Tēvs.”